HC PATTERN

版權說明

HC CURTAIN DESIGN  版權所有,侵權必究

使用範圍

圖像主要使用在窗簾訂做上,公司備有印刷成品樣。

圖像可使用在全系列數位印刷產品

PATEERN 總覽縮圖

     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換色服務

同圖案,可置換其他底色或客戶提供色碼換底色。(圖案色為固定色,無提供換色服務)

*若以螢幕色對色或調色易有色偏,詳情請見印刷說明

*以下為公司提供色版,置換底色用,CMYK為主